คลังความรู้

2556

  1. KM โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัย: ผู้เชี่ยวชาญพบนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 acb

  2. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2556acb

  3. แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการวิจัยแบบสหสาขาวิชาในเชิงยุทธศาสตร์ acb