WELCOME TO ECSE

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

บุคลากร


ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ผศ.ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุรัตน์ โหนา

วิศวกรวิชาชีพ

นายสุภกิจ ขาวเนตร

พนักงานบริการ

นางเกษร บัวทอง

ผู้ปฏฺบัติงานช่าง

นายปรีชา แก้วศรีพรม

วิศวกรวิชาชีพ

นายขจรศักดิ์ ศรีกงพาน

วิศวกรวิชาชีพ

นายดำรงค์ พูลดำริห์

วิศวกร

นายกฤตพงศ์ สุขแสน

วิศวกรวิชาชีพ

นายฉลอง โสดาบัน

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายอนุศักดิ์ เห่งแจ้ง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวจิรชา ค้งตระกูล

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายรุ่งโรจน์ ฤกษ์หร่าย

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายนิวัตร์ หลิมสกุล

วิศวกร

นางสาวญานิกา ฤกษมหาลิขิต

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายสว่าง ชาติทอง

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายประสาน คำดีผล

วิศวกร

นายสุริยกมล ยะแสง

วิศวกร

นายกนก สุขพูล

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน


CVE

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การพัฒนาคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุน และกัมมันตรังสี

CVE

โครงการบริการวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา

IE

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครนายก

ME

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการออกแบบยานยนต์

ME

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและออกแบบผลิตภัณฑ์

CPE

โครงการอบรมสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก “ฟูรูคาวา เคบลิ่ง ซิสเต็ม

CHE

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากระบวนการและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวิศวกรรมสะอาด

BME

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ติดต่อเรา


ที่อยู่ติดต่อ
ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร 02-649-5000 ต่อ 27110
Email
surat@swu.ac.th

อื่นๆ


เอกสารประกอบการอบรม

การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร การเตรียมตัวสอบ การสมัครสอบ 
โดย อ.ดร. สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ 
ภายใต้โครงการการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

โครงการบริการวิชาชีพ

โครงการบริการวิชาชีพปี พ.ศ. 2562