WELCOME TO ECSE

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

บุคลากร


ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ผศ.ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์

เลขานุการ

นางสาวสุรัตน์ โหนา

วิศวกรเครื่องกล

นายสุภกิจ ขาวเนตร

พนักงานห้องปฏิบัติการ

นางเกษร บัวทอง

ช่างเทคนิค

นายปรีชา แก้วศรีพรม

วิศวกรเครื่องกล

นายขจรศักดิ์ ศรีกงพาน

วิศวกรเครื่องกล

นายดำรงค์ พูลดำริห์

วิศวกร

นายกฤตพงศ์ สุขแสน

วิศวกรไฟฟ้า

นายฉลอง โสดาบัน

ช่างเทคนิค

นายอนุศักดิ์ เห่งแจ้ง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวจิรชา ค้งตระกูล

ช่างเทคนิค

นายรุ่งโรจน์ ฤกษ์หร่าย

ช่างเทคนิค

นายนิวัตร์ หลิมสกุล

วิศวกร

นางสาวญานิกา ฤกษมหาลิขิต

ช่างเทคนิค

นายสว่าง ชาติทอง

ช่างเทคนิค

นายประสาน คำดีผล

วิศวกร

นายสุริยกมล ยะแสง

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน


CVE

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การพัฒนาคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุน และกัมมันตรังสี

CVE

โครงการบริการวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา

IE

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครนายก

ME

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการออกแบบยานยนต์

ME

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและออกแบบผลิตภัณฑ์

CPE

โครงการอบรมสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก “ฟูรูคาวา เคบลิ่ง ซิสเต็ม

CHE

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากระบวนการและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวิศวกรรมสะอาด

BME

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ติดต่อเรา


ที่อยู่ติดต่อ
ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร 02-649-5000 ต่อ 27110
Email
surat@swu.ac.th

อื่นๆ


เอกสารประกอบการอบรม

การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร การเตรียมตัวสอบ การสมัครสอบ 
โดย อ.ดร. สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ 
ภายใต้โครงการการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม