Excellence Center for Sustainable Engineering

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน โทร 02-649-5000 ต่อ 27073 E-mail : surat@swu.ac.th

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

บุคลากร

ผศ.ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์<

ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

ผศ.ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์

Excellence Center for Sustainable Engineering Director

Asst. Prof. Dr.Sudniran Phetcharat

นางสาวสุรัตน์ โหนา

เลขานุการ

นางสาวสุรัตน์ โหนา

Secretary

Surat Hona

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุน และกัมมันตรังสี

 2. โครงการบริการวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครนายก

 4. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการออกแบบยานยนต์

 5. โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและออกแบบผลิตภัณฑ์

 6. โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์

 7. โครงการอบรมสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก “ฟูรูคาวา เคบลิ่ง ซิสเต็ม

 8. โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากระบวนการและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวิศวกรรมสะอาด

 9. โครงการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายไร้สาย

เอกสารประกอบการอบรม

 1. การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร การเตรียมตัวสอบ การสมัครสอบ
  โดย อ.ดร. สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ
  ภายใต้โครงการการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม