Department

หน่วยงานภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานคณบดี ภาควิชา ต่างๆ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
(Department of Chemical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยเป็นสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในลักษณะวิศวกรรมกระบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรม โดยทำการเปลี่ยนวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์มาประกอบกัน เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ นอกจากนี้วิศวกรรมเคมี ยังเป็นแขนงวิชาที่จะต้องมีการเรียนรู้เทคนิควิชาการเพิ่มเติมซึ่งมีความจำเป็นอุตสาหกรรม โดยทั่วไป อาทิเช่น กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรม และการบริโภค รวมไปถึงการกำจัดมลพิษและการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยจากโรงงาน เป็นต้น

Web Site

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(Department of Mechanical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะสามารถเข้าสอบเพื่อรับใบ กว. ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรกลยานพาหนะประเภทต่าง ๆ สามารถวางแผน และควบคุมการผลิต ติดตั้งการใช้งาน การซ่อมบำรุง ตรวจตรา ทดสอบทำการวิจัย และให้คำแนะนำทางเทคนิคต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเป็นอาชีพอิสระ

Web Site

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(Department of Electrical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะสามารถเข้าสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังสื่อสาร และโครงข่าคอมพิวเตอร์ สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต ติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมบำรุง ตรวจตรา ทดสอบทำการวิจัย และให้คำแนะนำทางเทคนิคต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเป็นอาชีพอิสระ

Web Site

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
(Department of Civil Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถวางแผนควบคุมงาน ประเมินโครงการ ทั้งงานออกแบบ ก่อสร้าง ทดสอบ ซ่อมบำรุง รับเหมาก่อสร้าง และสามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานรับและเอกชน

Web Site

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(Department of Industrial Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

บัณฑิตที่จบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีสิทธิในการขอสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร โดยงานหลักของวิศวกรอุตสาหการจะเน้นที่การบริหาร และพัฒนากระบวนการดำเนินงานทั้งในธุรกิจด้านการผลิต และบริการ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพการผลิตหรือบริการโดยควบคุมต้นทุนให้ต่ำที่สุด และส่งมอบได้ทันเวลา

Web Site

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(Department of Biomedical Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นศาสตร์แขนงใหม่เชิงสหวิชาการ ที่รวมศาสตร์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา การแพทย์ และสาธารณสุข เป็นศาสตร์เชิงบูรณาการที่ช่วยให้การคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยเศรษฐกิจโดยลดการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ จากต่างประเทศ โดยวิศวกรชีวการแพทย์จะช่วยผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในการใช้เครื่องมือผลิตอุปกรณ์การแพทย์ และทำงานวิจัยร่วมกับแพทย์ได้ หลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย และมีปรัชญาของหลักสูตร ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย ดังที่กล่าวว่า “บูรณาการความรู้สู่การวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิศวกรรมการแพทย์ เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

Web Site

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Department of Computer Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การสร้างเครื่องมือที่ใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยง และการสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะได้ศึกษา ด้าน ฮาร์แวร์ ซอฟแวร์ การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และศึกษาความเกี่ยวเนื่องระหว่างระบบของทั้งสามส่วน  การจัดหลักสูตรมุ่งเน้นการศึกษา ทฤษฎี กฎ และการฝึกปฏิบัติ โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบฮาร์แวร์ระบบดิจิตอล องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร โครงข่ายการสื่อสารและคณิตศาสตร์ รวมถึงประยุกต์เข้ากับการแก้ปัญหาทางการออกแบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์จะได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาซอฟแวร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟแวร์ สำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล และสร้างส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้งานซอฟแวร์และอุปกรณ์ต่างๆ การจัดการข้อมูลองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน ระบบโครงข่ายทั้งสื่อแบบใช้สาย และไม่ใช้สาย การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบอัฉริยะในรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบันการพัฒนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญในระบบ สมองกลฝังตัว ซึ่งทำให้อุปกรณ์ต่างๆ มีความสามารถมากขึ้น เช่น อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ระบบภายในของโทรศัพท์มือถือ สื่อเครื่องเล่นมัลติมีเดียระบบดิจิตอล เครื่องบันทึกข้อมูลภาพทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอล ระบบเตือนภัย การควบคุมการทำงานในระบบรถยนต์ เครื่องมือทางด้านการแพทย์ เป็นต้น

Web Site

สำนักงานคณบดี

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 และชั้น 2 อาคาร 8 ชั้น ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่อยู่เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2535 ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ต่อมาได้รับการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานบริการการศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานคณบดี” ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 อีกทั้งได้จัดตั้งหน่วยใหม่เพื่อให้รองรับยุทธศาสตร์คณะฯและมหาวิทยาลัย คือ “งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดแนวทางในการบริหารงานตามแนวยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร โดยให้มีการทำงานที่สอดคล้องและสนับสนุนกันและกัน นอกจากนี้ยังได้นำระบบการประกันคุณภาพมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในด้านคุณภาพจนถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมประกันคุณภาพ สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป

Web Site

งานบริหารและธุรการ

ประกอบด้วย

งานบริการการศึกษา

ประกอบด้วย

งานคลังและพัสดุ

ประกอบด้วย