โครงงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และ ที่ปรึกษาร่วม นิสิต
2561 การปรับปรุงสมรรถนะเชิงความร้อนของระบบปรับอากาศด้วยชุดน้ำเย็นแบบสัมผัส อาจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล นายธัญญวรรธ ของนา นายพุฒิพงศ์ ทองแดง นายพัชรพล ลิ้มศุภรัตน์
2561 การศึกษากระบวนการอบแห้งเมล็ดพันธ์ข้าวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบมัสท์โฟล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล นายอัครวินท์ สรวงทอง นายศิริชัย คูศิวิไลส์ นางสาวอันธิกา คำไทย
       
2560 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบมัสท์โฟล เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการทอร์รีแฟคชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล นายธาวิต เตรียมวัฒนา
นายร่มฉัตร โกศลสมบูรณ์
นายวรสิทธิ์ ธัญญเจริญ
2560 การพัฒนาเครื่องผลิตไอน้ำร้อนยิ่งยวดที่ความดันบรรยากาศสำหรับอบฆ่าเชื้อวัสดุเพาะเห็ด อาจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน นายชิษณุพงศ์ จิตตคาม
นายจิรติกร กิจการ
นายณัฐพล แสงทอง
2560 การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงจากผักตบชวา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ อาจารย์ ดร.มนัส แป้งใส นายทนุธรรม สวนสม
นายบุณญาเวช โล่ประดิษฐ์
นายภากร เดชบำรุง
2560 การพัฒนาตัวดูดซับความร้อนแบบสุญญากาศสำหรับชุดรวมแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลิค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตต์อลิน พันธุ์อภัย
นายอนุวัฒน์ มังสา
นางสาวกมลพรรณ จงคงคาวุฒิ
นายวัชรณัฐ งามเลิศ
2560 การพัฒนาโปรแกรมคำนวณการถ่ายเทความร้อนที่ลดลงจากการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติชัย รักษาชาติ
นายธวัชชัย หยัง
นายธัชกร คุณาอภิวุฒิ
นายศักรินทร์ พุฒนวล
2560 การพัฒนาระบบควบคุมสำหรับเครื่อง ซี พี เอ็ม หัวไหล่-ศอก-ข้อมือ ร่วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟทิงก์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนยศ อริสริยวงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลวิช จันทร์ลลิต
นายสิรวิชญ์ บุญมั่น
นายเฉลิมชัย ศรีทองอ่อน
นางสาวชญานิศ รุจิโกไศย
2560 การแยกฟองอากาศในกระบวนการผลิตแผ่นยางด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิค รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล
อาจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์
นายสุทธิพงษ์ บรรณสิทธิ์
นายอมรเทพ สงวนศิลป
นายคณานนท์ โบว์วงศ์ประเสริฐ
2560 การวิเคราะห์ความล้าของเหล็กกล้าผสมต่ำความแข็งแรงสูงภายใต้การหมุนดัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติชัย รักษาชาติ นายกิตติวัฒน์ กียะสูตร
นายธัญ ลีรุ่งนาวารัตน์
2560 การวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและแอลพีจี อาจารย์ ดร.มนัส แป้งใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์
นายรัชวุฒิ แสงอรุณ
นายสาริศ ศิริสัมพันธ์
นางสาวชนากานต์ จอมบุญ
2560 การศึกษาเชิงตัวเลขเกี่ยวกับการระบายอากาศในห้องปฏิบัติการของอาคารเครื่องมือวัด อาจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล
นางสาวปุณยวีร์ สุขสุสร
นางสาวจันทร์ทิวา เสริมบุญ
นางสาวอารียา สุวรรณพนารักษ์
2560 การศึกษาระบบหล่อเย็นด้วยชุดเทอร์โมไซฟอนฮีทไปป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนยศ อริสริยวงศ์
นายทักษ์ดนัย สิงห์แก้ว
นายธิดี พานทอง
นายอภิรัตน์ พ่วงนุ่ม
2560 การศึกษาสมรรถนะเบื้องต้นของหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร อาจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน นายณัฐนนท์ วิมลสูตร์
นายจักราวุธ เมตตา
2560 การศึกษาองศาใบมีดที่มีผลต่อการปอกกะลามะพร้าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์
อาจารย์ ดร.มนัส แป้งใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติชัย รักษาชาติ
นายเกียรติศักดิ์ พรหมชาติ
นายธรรมิก จันทร์หอม
นายมารุต ชูขาติชัยณรงค์
2560

การศึกษาอากาศพลศาสตร์ในชิ้นส่วนไมโครแก๊สเทอร์ไบน์ที่ออกแบบโดยใช้เซ็นติฟูกัล คอมเพรสเซอร์ ขนาด 40 มิลลิเมตร ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อัษฎมงคล นายเกียรติภูมิ ยี่ภู่
นายสุรวุฒิ อ่วมศิริ
นายพชร ลิ้มรชตสกุล
2560 การสร้างชุดขับเคลื่อนรถสามล้อไฟฟ้าด้วยมอเตอร์กระแสสลับ อาจารย์ ดร.มนัส แป้งใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์
อาจารย์ ดร.คมกฤษ ประเสริฐวงษ์
นายพัชรพล สาลีผล
นายวีรสิทธิ์ จวนสุขสวัสดิ์
นางสาวสิริลดา คุ้มสมบัติ
นางสาวเหมันต์ กรุดมินบุรี
2560 การออกแบบเครื่องยนต์ไมโครแก๊สเทอร์ไบน์ที่ออกแบบโดยใช้เซ็นติฟูกัลป์ คอมเพรสเซอร์ ขนาด 40 มิลลิเมตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อัษฎมงคล นายปัณณวิชญ์ สะมะแอ
นายณัฐพล ภูชมศรี
นายกติกา จันธิมา
2560 การออกแบบชุดทดสอบคุณสมบัติทางอากาศพลศาสตร์ของวัสดุการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล นายธวัชชัย อินนวน
นายธัญพิสิษฐ์ หาญสกุล
นางสาวชนากานต์ ศิริเจริญ
2560 การออกแบบระบบเปิด-ปิด กันสาดอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น นายพีระ ยั่วยวน
นายภฤศ ศรีโตงาม
นายสื่อสาร วิไลนุช
2560 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กายภาพมือเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตต์อลิน พันธุ์อภัย
นายศุภชัย ศรีประเทศ
นายเอกวัชร ศรีชัย
นายนภนต์ ศรีคำภา
2560 การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตต์อลิน พันธ์อภัย
นายราชพล จุลสุวรรณ
นายสันติพงศ์ เพ่งพิศ
นายวราพงษ์ ประดับการ
2560 รถจักรยานยนต์ขนส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติชัย รักษาชาติ นางสาวฐิติพร จันทร
นายธนินท์รัฐ อธิรัฐภูวภัทร์
2560 ศึกษาลักษณะเส้นโค้งการทำแห้งของน้ำยางพาราสดในกระบวนการทำแห้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล
อาจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์
นางสาวภาขวัญ คชพงษ์
นายทีปกร เขียวสวาท
นายนพรัตน์ คำอ้าย
2560 อุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดอัจฉริยะสำหรับเครื่องปรับอากาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติชัย รักษาชาติ
นายณัฐชนน เสียงสุวรรณ
นายนวพล แจ่มกระจ่าง
นายศิรพงศ์ ปุ่นอุด
2559 การทดสอบสมรรถนะทางความร้อนของชุดครีบรูปตัววีแยกส่วนและครีบแบบวางเยื้องในท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น อาจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน นางสาวชนาธิป นิลาพันธุ์
2558 สายพานลำเลียงด้านทางออกของเครื่องอบแห้งแบบมัสท์โฟล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล นายธนวัฒน์ นางสีคุณ นายภฤศ เงินอินต๊ะ นายศราวุธ ถนอมมิตร
2558 สกรูลำเลียงป้อนวัตถุดิบเข้าเครื่องอบแห้งแบบมัสท์โฟลว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ นายสกุลพงษ์ แสงสว่าง นายสิทธฺชัย เวทยาวงศ์ นายเตชิต ภักดีสม
2558 ผลของสนามแม่เหล็กที่มีผลต่อคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของของไหลนาโนในท่อที่ขดเป็นวง รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล นางสาวณัฐนรี ส้มเช้า นายณัฐพงศ์ ชัยณรงค์ นายณัฐพล แสนศรี
2558 ต้นแบบระบบชาร์จไร้สาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง นายธนกฤต แก้วใย นายทวีวัฒน์ พิศาลนพวงศ์ นายธนภูมิ ข่ากระโทก
2558 ชุดทดลองระบบควบคุมระดับน้ำด้วยโปรแกรมแลบวิว (LabVIEW) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนยศ อริสริยวงศ์ นายชนาธิป พรสี่ภาค นายศักดา เกิดมงคล นายอิทธิฤทธิ์ อินทะนาค
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตต์อลิน พันธุ์อภัย นายพชรพล ดิษเถียร นายนวพล จันทร์เพ็ญ นายนัฐชัย ศรีแก้วดอนเมือง
2558 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสำหรับสถานีไต่หน้าผาจำลองกึ่งอัตโนมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง นายปัณณวินท์ วรุณวัชรินทร์ นายธีระพงษ์ ยอดระวงค์ นายปฏิภาณ ปิยะมาน
2558 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตไอน้ำความดันต่ำสำหรับกระบวนการอบฆ่าเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง อาจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น นายสมนึก สิงห์แก้ว นายพงษ์พิพัฒน์ บุญจ้อย นายวีระยุทธ์ นิยะนัน นายศตวรรษ บุตรดี
2558 การออกแบบโคมไฟแบบพกพาด้วยพลังงานจากเซลล์กัลวานิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล นายกิจติโชติ กุลตัณกิจจา นายภัทรพงษ์ แพงศรี นายสรวิชญ์ แสนดวงเดือน
2558 การหาตำแหน่งการไหลแบบพัฒนาเต็มที่ในท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยวิธีการถ่ายภาพของอนุภาคที่แขวนตัวอยู่ในของไหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น นางสาวเสาวณีย์ หุ่นประการ นายภาณุพงศ์ เหนี่ยงแจ่ม นางสาวสมชนก พัวสมบัติเจริญ นายอรรถสาร วงศ์เดือน
2558 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของชุดระบายความร้อนที่มีช่องการไหลขนาดเล็กภายใต้สนามแม่เหล็ก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล นางสาวฐิตินันท์ ชัยนิคม นายธนเดช แก้วอุไร นายปรัชญา ขจรกลิ่น
2558 การศึกษาการออกแบบเครื่องยนต์ไมโครแก๊สเทอร์ไบน์เรเดียลโฟร์เทอร์ไบน์ด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อัษฎมงคล นายนฤนาท นาคกระจาย นางสาวขนิษฐา พิทักษ์วงษ์ นายธีรภัทร จิระนันทิพร
2558 การศึกษาการไหลของอากาศภายในชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไมโครแก๊สเทอร์ไบน์ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อัษฎมงคล นายธิปัตย์ คงอินทร์ นายวัชรพงษ์ บุญปก นางสาวศิธาสา ประกาศเวชกิจ
2558 การพัฒนาอุปกรณ์แสดงตำแหน่งของร่างกายบนจักรยาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ นายสกุลพงษ์ แสงสว่าง นายสิทธชัย เวทยาวงศ์ นายเตชิต ภักดีสม
2558 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยลมร้อนแบบสลับทิศทางที่ผลิตจากเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง อาจารย์ ดร. สมมาส แก้วล้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น นายณัฐพงศ์ สีเนตร นายพัชรพล วัฒนศิริชัยกุล นายยิ่งยศ ซองศิริ
2558 การเปรียบเทียบอัตราการไหลทางเขาของท่อร่วมชุดกรองอากาศที่ปรับเปลี่ยนมุมทางออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น
อาจารย์ ดร. สมมาส แก้วล้วน
นายปรินทร แย้มนาก นางสาวพุธิตา เรือนชะเมือง นางสาวเพ็ญจันทร์ สุขตลอด