โครงงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และ ที่ปรึกษาร่วม นิสิต
2559 การทดสอบสมรรถนะทางความร้อนของชุดครีบรูปตัววีแยกส่วนและครีบแบบวางเยื้องในท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น อาจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน นางสาวชนาธิป นิลาพันธุ์
2558 การเปรียบเทียบอัตราการไหลทางเขาของท่อร่วมชุดกรองอากาศที่ปรับเปลี่ยนมุมทางออก   นายปรินทร แย้มนาก นางสาวพุธิตา เรือนชะเมือง นางสาวเพ็ญจันทร์ สุขตลอด
2558 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยลมร้อนแบบสลับทิศทางที่ผลิตจากเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง อาจารย์ ดร. สมมาส แก้วล้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น นายณัฐพงศ์ สีเนตร นายพัชรพล วัฒนศิริชัยกุล นายยิ่งยศ ซองศิริ
2558 การพัฒนาอุปกรณ์แสดงตำแหน่งของร่างกายบนจักรยาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ นายสกุลพงษ์ แสงสว่าง นายสิทธชัย เวทยาวงศ์ นายเตชิต ภักดีสม
2558 การศึกษาการไหลของอากาศภายในชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไมโครแก๊สเทอร์ไบน์ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ   นายธิปัตย์ คงอินทร์ นายวัชรพงษ์ บุญปก นางสาวศิธาสา ประกาศเวชกิจ
2558 การศึกษาการออกแบบเครื่องยนต์ไมโครแก๊สเทอร์ไบน์เรเดียลโฟร์เทอร์ไบน์ด้วยวิศวกรรมย้อนรอย   นายนฤนาท นาคกระจาย นางสาวขนิษฐา พิทักษ์วงษ์ นายธีรภัทร จิระนันทิพร
2558 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของชุดระบายความร้อนที่มีช่องการไหลขนาดเล็กภายใต้สนามแม่เหล็ก   นางสาวฐิตินันท์ ชัยนิคม นายธนเดช แก้วอุไร นายปรัชญา ขจรกลิ่น
2558 การหาตำแหน่งการไหลแบบพัฒนาเต็มที่ในท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยวิธีการถ่ายภาพของอนุภาคที่แขวนตัวอยู่ในของไหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น นางสาวเสาวณีย์ หุ่นประการ นายภาณุพงศ์ เหนี่ยงแจ่ม นางสาวสมชนก พัวสมบัติเจริญ นายอรรถสาร วงศ์เดือน
2558 การออกแบบโคมไฟแบบพกพาด้วยพลังงานจากเซลล์กัลวานิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล นายกิจติโชติ กุลตัณกิจจา นายภัทรพงษ์ แพงศรี นายสรวิชญ์ แสนดวงเดือน
2558 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตไอน้ำความดันต่ำสำหรับกระบวนการอบฆ่าเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง อาจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น นายสมนึก สิงห์แก้ว นายพงษ์พิพัฒน์ บุญจ้อย นายวีระยุทธ์ นิยะนัน นายศตวรรษ บุตรดี
2558 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสำหรับสถานีไต่หน้าผาจำลองกึ่งอัตโนมัติ   นายปัณณวินท์ วรุณวัชรินทร์ นายธีระพงษ์ ยอดระวงค์ นายปฏิภาณ ปิยะมาน
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตต์อลิน พันธุ์อภัย นายพชรพล ดิษเถียร นายนวพล จันทร์เพ็ญ นายนัฐชัย ศรีแก้วดอนเมือง
2558 ชุดทดลองระบบควบคุมระดับน้ำด้วยโปรแกรมแลบวิว (LabVIEW)   นายชนาธิป พรสี่ภาค นายศักดา เกิดมงคล นายอิทธิฤทธิ์ อินทะนาค
2558 ต้นแบบระบบชาร์จไร้สาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง นายธนกฤต แก้วใย นายทวีวัฒน์ พิศาลนพวงศ์ นายธนภูมิ ข่ากระโทก
2558 ผลของสนามแม่เหล็กที่มีผลต่อคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของของไหลนาโนในท่อที่ขดเป็นวง   นางสาวณัฐนรี ส้มเช้า นายณัฐพงศ์ ชัยณรงค์ นายณัฐพล แสนศรี
2558 สกรูลำเลียงป้อนวัตถุดิบเข้าเครื่องอบแห้งแบบมัสท์โฟลว์   นายสกุลพงษ์ แสงสว่าง นายสิทธฺชัย เวทยาวงศ์ นายเตชิต ภักดีสม
2558 สายพานลำเลียงด้านทางออกของเครื่องอบแห้งแบบมัสท์โฟล   นายธนวัฒน์ นางสีคุณ นายภฤศ เงินอินต๊ะ นายศราวุธ ถนอมมิตร