โครงงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และ ที่ปรึกษาร่วม นิสิต
2559 การออกแบบและสร้างเครื่องจำลองการจัดเก็บและนำออกสินค้าอัตโนมัติ อาจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ นายโกวิท อินมิทิน นายวิศรุต มงคลศรี
2558 การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิตออโตบาเรลของกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะ รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิท นางสาวเสาวภาคย์ ไชยสุต นางสาวชนิกานต์ ลมปลิว
2558 การลดเวลาสูญเปล่าของเครื่องเป่าขวดพลาสติกในสายการผลิต PET 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ นายโดม กิจสมพร นางสาวสิริพร ฐานวรานุรักษ์
2558 การจัดการระดับสินค้าคงคลังให้มีความเหมาะสมสำหรับสินค้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูป อาจารย์ ดร.วราธร ปัญญางาม อาจารย์ ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล นางสาวจุฑารัตน์ ปานประเสริฐ นางสาววันวิสาข์ ชัยวัง
2558 การศึกษากระบวนการตัดเฉือนโลหะสแตนเลส ASTM A565 เกรด 616 HT
อาจารย์ ดร.พงษ์เพ็ญ จันทนะ
นางสาวกัลยาพร ศรีสุขใส นางสาวมิณตรา เข็มทอง
2558 การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการสินค้าคงคลัง อาจารย์ ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล อาจารย์ ดร.วราธร ปัญญางาม
นายณภัทร จันฤาไชย นายศิริศักดิ์ นิสัยรัมย
2558 การออกแบบผังคลังสินค้า: กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีของโรงงานตัวอย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิลดา หวังพานิช นายนที ไวยรัตน์ นายสิทธิโชค ปานสวน
2558 การจัดทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน MAZAK VERTICAL CENTER SMART 430A S และ Mini CNC 4030Z ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ นายธนสาร ศรีสุธรรม นายนิติกร กุลวิโรจน์
2558 การจัดทำระบบการบำรุงรักษาเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสีย กรณีศึกษา: กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ในโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่าง อาจารย์ ดร.วราธร ปัญญางาม นางสาวปิยะพร แก้วเกลื่อน นางสาวพงษ์ลดา โอทาตะวงค์
2558 การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์และเครื่องพับโลหะ กรณีศึกษา: โรงงานผลิตเครื่องครัวสแตนเลส อาจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ นางสาวสดับภิญ คนฉลาด นายสัณหณัฐ สาระสุข
2558 การเปรียบเทียบวิธีการกำหนดขนาดการสั่งผลิตที่เหมาะสมสาหรับการผลิตที่มีสองขั้นตอน อาจารย์ ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล อาจารย์ ดร.วราธร ปัญญางาม นางสาวกมลวรรณ บุญสิทธิ์ นายศรัณย์ จรัลโภค
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องจำลองการจัดเก็บอัตโนมัติ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ นายธัชชยุตม์ อนุเวช นายนวพงษ์ นิ่มแย้ม
2558 การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บชิ้นส่วนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตัวอย่าง
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว นางสาวตวงรัตน์ ศรีรัตนสมบูรณ์ นางสาววิจิตรา พงษ์พฤกษา