โครงงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และ ที่ปรึกษาร่วม นิสิต
2558 การจัดตารางเดินเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้วิธีลากรางจ์รีแล็กเซชันร่วมกับวิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชันอัลกอริทึม อาจารย์ ดร.ธนาธิป สุ่มอิ่ม นายพุฒิพงศ์ ชยันโต
นายภาณุวัฒน์ เสาวพันธ์
นายอนวัช วาฤทธิ์
2558 การจัดสรรช่องสัญญาณด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับสำหรับการแฮนด์โอเวอร์แนวตั้งในเครือข่ายไร้สายแห่งอนาคต อาจารย์สุนิศา คุณารักษ์
นายวิทวัส แต้ตระกูล
นายณัฐ พิพัฒน์สถาพรกิจ
2558 การจำลองการทำงานของ SVC และ PSS เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง อาจารย์ ดร.คมกฤษ ประเสริฐวงษ์ นายภมร ชาตะรักษ์
นายยศวริศ จันทร์ศรีเมือง
นายอรรถพล ทองมาก
2558 การใช้วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่นอัลกอริธึมแบบปรับปรุงแล้วสำหรับวางแผนขยายระบบสายส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขความมั่นคง อาจารย์ ดร.ธนาธิป สุ่มอิ่ม นายเจษฎากร ฤทธิ์รักษา
นายนคร ทานให้
2558 การปรับปรุงสภาพน้ำเสียโดยพลาสมาอุณหภูมิต่ำ อาจารย์ ดร. คณิศร์ มาตรา นายชนสรณ์ เปลี่ยนธรรม
นายธีรเดช พิพัฒน์จริยา
นายโสภณ กัณฑสังข์
2558 การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ นายธนัท บุญมั่น
นายจารุวิชญ์ โคตทอง
นายพงศกร พุทธิปิลันธน์
นายสุรศักดิ์ หลาเบ็ญสะ
2558 การวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ นายณัฐพงษ์ บุญสาร
นายทวีวัฒน์ เมธีธรรมโรจน์
นายเอธัส ทรัพย์ทวีพงศ์
2558 การวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าภายในหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Assoc. Prof. Dr. Pathomthat Chiradeja Mr. Phatcharapon Chansakulporn
Mr. Peerapol Charoenporn
Mr. Manassawee Treeratchatapong
2558 การศึกษาเทคนิคการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไร้สาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ นางสาวขวัญหทัย วิรติกุล
นายไพรัช ดาบคม
นางสาวศุกลพรรษ ล่ามกิจจา
2558 การสร้างระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อาจารย์ธานินทร์ ดวงจันทร์ นางสาวนาเดีย ซอหมัด
นายเอกชัย ทวิอินทร์
2558 การสร้างระบบบันทึกและพัฒนาการของเด็กโดยใช้อาร์เอฟไอดี อาจารย์ธานินทร์ ดวงจันทร์ นายณัฐพล น่วมนวล
นางสาวสุปราณี แซ่เหวียง
2558 การสร้างสายอากาศสวิตซ์ลำคลื่นสาหรับระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายที่สามารถทำงานได้สองย่านความถี่
อาจารย์ ดร.พิชญา ชัยปัญญา อาจารย์ ดร.พิชญา ชัยปัญญา
นายปวริศ รัตนเกรียงไกร
นางสาวพิจิตรา โพทัพ
นางสาวลลิต์ภัทร ลาภอุไรเลิศ
2558 การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสาหรับอพาร์ทเม้นท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ นายณัฐภัทร รูปิยะเวช
นายภูวดิท อ่อนสนิท
2558 การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบ้านพักอาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ นางสาวจันทร์ทิภา สุริยาศรีสกุล
นายกฤษณพล ผิวผ่อง
นางสาวภณมณ เพ็งถาวร
2558 การออกแบบและสร้างสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปรูปแบบของแฟร็กทัลคอช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญไชย ไทยเจียม นายกฤตนัย ทรัพย์ประเสริฐ
นายกิตติทัต เทียมครู
2558 เครื่องกำเนิดพลาสมาอุณหภูมิต่ำที่สภาวะบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดทานตะวัน อาจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา นางสาวจุฑามาศ มงคลธง
นายนฤภัทร หาทรัพย์
นางสาวพรสุดา ฉลาดคิด
2558 เครื่องจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับสำหรับการสร้างพลาสมา อาจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา นายดำรงค์เกียรติ งามวาจา
นายสุรพงษ์ ศรีภัคดี
นายอนันต์ทรัพย์ ประไพ
2558 โปรแกรมออกแบบดิสทริบิวชันเน็ตเวิร์กและคำนวณค่าความสูญเสียของเส้นใยนำแสงแบบ 5 จุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท
อาจารย์สุนิศา คุณารักษ์
นางสาวคนึงนิตย์ ล่ำสัน
นางสาวธันยพร ภิญโญโสภณ
นางสาวภัทรวดี ขำปรางค์
2558 ระบบควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ส่งน้ำด้วยโนดเอ็มซียูผ่านแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฉายสินธ์ นายณัฐดนัย พรหมพุ้ย
นายวิรัช โพธิ์ทอง
2558 วงจรกรองสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าทางสายตัวนำแบบแอกทีฟสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ นางสาวชมภูนุช ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวลดาวัลย์ แก้วอัคฮาด
นายสุกฤต อีงประเสริฐ
นางสาวสุรัชฎา พูลทราย