โครงงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และ ที่ปรึกษาร่วม นิสิต
2559 การศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านการจราจรระดับจุลภาคสาหรับพื้นที่บริเวณตลาดองครักษ์ อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์ นายวรกมล ศรีใหม่ นายเจตน์ ธรรมจิต นางสาวศิริธนา แก้วแหวน
2559 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของฝุ่นละอองกับยานพาหนะแต่ละกลุ่มบริเวณตลาดองครักษ์ อาจารย์ปรารถนา ประชานุรักษ์ นายดุลยวัต ศรีสุโข นายภีมวัจน์ ทองปอน นายสมบัติ แสงธรรมวุฒิ
2559 การประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลสารสนเทศอาคารในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์ นางสาวชนิดา โภชนุกูล นางสาวปาริณี พงษ์สุวรรณ
2559 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้านทานต่อการแตกหักของฟันรักษารากที่มีขนาดคลองรากฟันกว้าง เมื่อใช้เดือยไฟเบอร์จานวนต่างๆ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นางสาวนิชาพัฒน์ วราเสฏฐ์รัตน
2559 การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียเศษอาหาร ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) อาจารย์ ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ นายบรรพต นิวแมน นางสาวจิรานุช ขาวสอาด นางสาวเขมจิรา สอนดี
2559 การจัดการการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา: โครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ธีระเจตกูล นายธนวัฒน์ จันทร์เขียว นายสันติสุข ฐานคร
2559 การศึกษาความสามารถในการระบายน้ำของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ด้วยโปรแกรม EPASWMM 5 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง นายปฏิพัทธ์ ประชันกลาง นายศิรวิทย์ ศรีกอก
2559 การปรับปรุงสมบัติชั้นรองพื้นทางถนนด้วยน้ำยางพารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์ นายทัศดนัย ภาษิต นายไกรสร หงษ์ฤทัย นายณัฐพงษ์ สาใจ
2559 การศึกษาเปรียบเทียบแรงเฉือนที่ฐานจากแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบสะพานในประเทศไทย อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด นางสาวใหม่ แก้วอุดร นายพงศภัค เทพไชย นายศุภกิตต์ ฤทธิศาสตร์
2559 การศึกษาประสิทธิภาพการส่งน้ำชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก กรณีศึกษา: คลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา อาจารย์อารีย์ หาญสืบสาย นางสาววัชรี ดวงพล นายวีรยุทธ จุลศรี นางสาวพรรณวดี เฉตระการ
2559 การศึกษาค่าการไหลซึมผ่านของน้ำในคอนกรีตพรุน อาจารย์ ดร.อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สินถาวร นายจักรพงษ์ ยุพการณ์ นายวทัญญู แก้วเกษมชาญชัย นายวรวัฒน์ หอมชื่นใจ
2559 การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาจารย์ ดร.เสฎฐา ศาสนนันท์ นายวรรณพงษ์ อยู่นาค นายอารัทธ์ วรรณโวหาร นางสาวอุษา สาสุข
2559 การตรวจสอบมาตรฐานงานระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศของอาคารสูงอย่างง่าย กรณีศึกษา: อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.เสฎฐา ศาสนนันทน์ นายณน่าน สอนพรหม นายธิติพันธ์ มัคราช นายนพสิทธิ์ มาขุนทด
2559 การหาน้ำหนักดินแห้งโดยใช้เตาอบในห้องปฏิบัติการกับการให้ความร้อนโดยตรงในสนาม อาจารย์ ดร.อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์ นายปองคุณ ศรีน้ำทอง
2558 การหาโค้งปริมาตรเก็บกักระดับของอ่างเก็บน้ำ รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจะ เสถบุตร นายเกียรติภูมิ ภูมี นายวินัย เวฬุบรรพ์
2558 การประเมินโครงสร้างอาคารเรียนต้านทานแรงแผ่นดินไหวตาม มยผ.1303-57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.ต.ดร.ศุภชัย สินถาวร นายจิรวัฒน์ ทรัพย์พิทยากร นายณัฐชัย ชาติไทยไตรรงค์ นายพีระพล โอนิกะ
2558 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างอาคารโดยใช้หลักการประเมินวัฎจักรชีวิต ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ นายชาญชัย แซ่ตัน นายคุณากร วรมะณี นายนรุตม์ แสงทวีป
2558 การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการสัญจรโดยยานพาหนะบริเวณตลาดองครักษ์ อาจารย์ปรารถนา ประชานุรักษ์ นายณัชนพ อัครปรีดี นายรัศมิมัต เกตุสมบูรณ์ นายสิทธิภาพ วงคณารักษ์
2558 การศึกษาการจัดเส้นทางรถรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์ นายณัฐนนท์ ศักดิ์ประชา นายชาตรี สีตา นายปิยวัตร มะรุมกลาง
2558 การทำนายการกระจายของการตกตะกอนในอ่างเก็บน้ำ รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจะ เสถบุตร นางสาวธนัฐชา ประแก้ว นางสาวนธิดา สระศรี
2558 การวิเคราะห์สมการการแอ่นตัวแบบขึ้นตรงกับเวลาสำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด นายธีรธัช สนธิสถาพร นายภาณุวัฒน์ จันทร นายสิปปนนท์ วิชชุตเวส
2558

การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดช้าง ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

อาจารย์อารีย์ หาญสืบสาย นายปรัชญา เจริญมาศ นางสาววัชราภรณ์ ดวงอาจ นางสาวพรหมภัสสร เกาไศยนันท์
2558 การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการขั้นต่ำสำหรับการป้องกันการแตกร้าวในองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด นางสาวมลภัค ทองพวง นางสาววรรณศิริ จุลวราภรณ์ นางสาวนภัสรพี วัชรขจร
2558 การศึกษาภัยแล้งในอำเภอกุยบุรี อาจารย์อารีย์ หาญสืบสาย นางสาวศิโรรัตน์ สิงห์ภักดี นางสาวศุภกานต์ สมอทอง นางสาวหยกมณี พงษ์ประเสริฐ
2558 การปรับปรุงกำลังรับแรงของดินเหนียวอ่อนโดยใช้ปูนขาว ดร.อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์ นางสาวสุธาวัลย์ แย้มทอง