โครงงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และ ที่ปรึกษาร่วม นิสิต
2558 การประมวลผลภาพอัตโนมัติสำหรับลานจอดรถ อาจารย์ ดร.ประมวล ชูรัตน์ นายบรรยวัธ เทพสถิตย์ นายวงศธร เกาไศยนันท์ นายอัคระ เจริญสุข
2558 รถสำรวจโดยใช้รถบังคับวิทยุติดตั้งแขนหุ่นยนต์ติดกล้องควบคุมด้วยแผงวงจร APM ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ คล้ายมณี นายกัมปนาท ผิวผ่อง นายคมสันต์ เสนีย์ศรีสกุล นายอนุวัฒน์ บุญพรหม
2558 ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ อาจารย์อาคม ม่วงเขาแดง นายพรชัย ตะกรุดเดี่ยว นายธุรกูล ธุระ
2558 เรือบังคับวิทยุสำหรับสำรวจกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ คล้ายมณี นางสาวปิยนุช ลิ้มสมบูรณ์ นางสาวโชติกา กวีกิจวัลลภ
2558 แอพพลิเคชันแอนดรอยด์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Tense อาจารย์อาคม ม่วงเขาแดง นางสาวชิดชนก แสงเพชรประเสริฐ นางสาวอมิตา ตันตราภรณ์