โครงงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และ ที่ปรึกษาร่วม นิสิต
2560 การกำจัดโปรตีนจากแป้งเมล็ดขนุนโดยใช้อัลตราโซนิคช่วยสกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรทเอก ศรีสุวรรณ นายกิตติ ไชยวัณณ์
นายพชร แก้วรัตนขจร
2560 การกำจัดสีย้อมเบสิคเยลโล 13 และเบสิคเรด 14 ด้วยเปลือกเมล็ดทานตะวันปรับสภาพด้วยโพแทสเซียมคาร์บอเนต รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์ นางสาวทิพย์สุดา ข่ายทอง
นางสาวรุ่งนภา ไชยโคตร
2560 การกำจัดสีย้อมผ้าจากสารละลายโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าวปรับสภาพด้วยโพแทสเซียมคาร์บอเนต รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์ นายปุณณัตถ์หิรัญ รัตนบัลลังก์
นายศิวกร ดำชม
2560

การกำจัดสีย้อมผ้าชนิดแอซิดบลู 158 และแอซิดเยลโล 13 จากสารละลายโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าวปรับสภาพด้วยกรดซัลฟิวริก

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์ นางสาวปฐมาภรณ์ สุมงคล
นายพศวัต อานามนารถ
2560 การจำลองสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงสังกะสี-อากาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา อรรถยานันทน์ นางสาวธมลวรรณ สายสวรรค์
นางสาวศิรประภา จิมานัง
2560 การดูดซับน้ำมันเครื่องและน้ำมันดีเซลโดยเส้นใยผักตบชวาปรับสภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น นางสาวรัชณิกา งามขำ
นางสาวรัชนิดา สุขพันธ์
2560 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปัจจัยการผลิต-ผลผลิตจากการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศไทย: การบริโภคในและต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สุวรรณมณี นางสาวสิริรักษ์ จำปาน้อย
2560 การปรับปรุงนาโนเคลย์เพื่อเพิ่มสมบัติของแผ่นฟิล์มพอลิแลกไทด์/นาโนเคลย์ไบโอคอมโพสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น นางสาวสุภาพร สืบแสง
นายสุรพงษ์ ศรีสอาด
2560 การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบจัดเก็บไฮโดรเจนด้วยโลหะไฮไดรด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา อรรถยานันทน์ นางสาวพัชราภรณ์ สีแก้ว
นายพิธวัช เอี่ยมอำนวย
2560 การศึกษาสมรรถนะการทำความเย็น และข้อเสนอแนะการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็นของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาจารย์ ดร.รักไทย บูรพ์ภาค นายชานนท์ ชูสระน้อย
นายสิทธิชัย พลายแก้ว
2560 การสลายตัวทางความร้อนของพอลิไวนิลคลอไรด์ดัดแปรด้วยสารเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อนชนิดอินทรีย์ รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์ นางสาวอภิญญา วงศ์ธนโรจน์
นางสาวณัฐธร ไพจิตร
นางสาวอารียา หลิมเจริญ
2560 การออกแบบกันสาดของชุดกรองอากาศภายในโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการไหลของอากาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น
นางสาวแพรวพรรณ ดวงรัตน์
นางสาวสิริกาญจน์ อึ๊งศรีวงษ์
2560 แบบจำลองการเสียรูปและความเค้นเสียดทานของวัสดุเสียดทานชนิดพอลิเบนซอกซาซีนคอมพอสิท รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์ นางสาวชุติมา มีสัจจานนท์
นางสาวกชกร หามนตรี
นางสาวณัฐริกา คุณารูป
2560 แผ่นฟิล์มคอมโพสิทผสมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และว่านหางจระเข้เพื่อผลิตเป็นแผ่นปิดแผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม นายปิติภาคย์ บุญมี
2558 การศึกษารูปแบบการป้อนเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ถ่านหินร่วมกับชีวมวลโดยใช้เทคนิค CFD ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล ไกรเพ็ชร์ เอวานส์ นางสาวอิสรยา จารุวสุพันธุ์
2558 การปรับปรุงฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมจากแนวคิดวิธี LIME และ USETOX ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.อัญชลี สุวรรณมณี นางสาววริศรา จุลวัฒนะ
นายกัญฐพัทธ์ บุญสนิท
2558 การจำลองกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับความร้อนและความเย็นของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนอุณหภูมิสูง อาจารย์ ดร.สุธิดา อรรถยานันทน์ นายณัฐปคัลป์ ยุทธารักษ์
นางสาวธัญชนก จิระวรานันท์
2558 การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพรินต์และผลกระทบวอเตอร์ฟุตพรินต์สำหรับกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สุวรรณมณี นางสาวภูชิษา ไพเราะ
นางสาวมารินทร์ ชะรุมรัมย์
2558 การดูดซับสารละลายสีย้อมไดเรกท์เรด 23 ด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดในคอลัมน์แบบแพคเบด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรทเอก ศรีสุวรรณ นายโกเมศ อ่อนหวาน
นางสาวศิริวิภา ภูละมุล
2558 การศึกษาการเผาไหม้แบบ Oxy-fuel โดยใช้เทคนิค CFD ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล ไกรเพ็ชร์ เอวานส์ นางสาววรุณยุภา หาญณรงค์
นายอดิศร สดไธสง
2558 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยวิธีสลับคอลัมน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม นางสาววชิราภรณ์ กองแก้ว
นางสาวสิริพรรษ เจิดอัศวสิน
2558 จำลองลักษณะการถ่ายเทความร้อนของชุดครีบเอียงในท่อสี่เหลี่ยมโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น
นางสาวจัสมิน ดวงคำสวัสดิ์
นางสาวภารวี บุญมาเลิศ
2558 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยสารละลาย Fe(III)-EDTA ในแพคคอลัมน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม นางสาวสุพรรณี นนท์นิรัตศัย