โครงงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และ ที่ปรึกษาร่วม นิสิต
2558 การศึกษารูปแบบการป้อนเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ถ่านหินร่วมกับชีวมวลโดยใช้เทคนิค CFD ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล ไกรเพ็ชร์ เอวานส์ นางสาวอิสรยา จารุวสุพันธุ์
2558 การปรับปรุงฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมจากแนวคิดวิธี LIME และ USETOX ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.อัญชลี สุวรรณมณี นางสาววริศรา จุลวัฒนะ
นายกัญฐพัทธ์ บุญสนิท
2558 การจำลองกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับความร้อนและความเย็นของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนอุณหภูมิสูง อาจารย์ ดร.สุธิดา อรรถยานันทน์ นายณัฐปคัลป์ ยุทธารักษ์
นางสาวธัญชนก จิระวรานันท์
2558 การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพรินต์และผลกระทบวอเตอร์ฟุตพรินต์สำหรับกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สุวรรณมณี นางสาวภูชิษา ไพเราะ
นางสาวมารินทร์ ชะรุมรัมย์
2558 การดูดซับสารละลายสีย้อมไดเรกท์เรด 23 ด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดในคอลัมน์แบบแพคเบด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรทเอก ศรีสุวรรณ นายโกเมศ อ่อนหวาน
นางสาวศิริวิภา ภูละมุล
2558 การศึกษาการเผาไหม้แบบ Oxy-fuel โดยใช้เทคนิค CFD ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล ไกรเพ็ชร์ เอวานส์ นางสาววรุณยุภา หาญณรงค์
นายอดิศร สดไธสง
2558 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยวิธีสลับคอลัมน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม นางสาววชิราภรณ์ กองแก้ว
นางสาวสิริพรรษ เจิดอัศวสิน
2558 จำลองลักษณะการถ่ายเทความร้อนของชุดครีบเอียงในท่อสี่เหลี่ยมโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น
นางสาวจัสมิน ดวงคำสวัสดิ์
นางสาวภารวี บุญมาเลิศ
2558 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยสารละลาย Fe(III)-EDTA ในแพคคอลัมน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม นางสาวสุพรรณี นนท์นิรัตศัย