โครงงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และ ที่ปรึกษาร่วม นิสิต
2558 การจำแนกฟันจากภาพเอ็กซเรย์โดยวิธิการเข้าคู่รูปแบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวอริสา พูนศรี
2558 การตรวจสอบฝ้าจากหลายมุมองด้วยภาพถ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์
รองศาสตราจารย์ นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ลัคนา ฤกษ์ศุภผล
นางสาวณัฐสินี พรรณโส
นางสาวสมฤทัย ตันติทวีเกียรติ
2558 การพัฒนาและควบคุมปลอกมือต้นแบบ โดยใช้ท่าทางในการควบคุมอุปกรณ์ อ.ดร.ดิเรก เสือสีนาค นายณัฐพล นามจิรโชติ
นายเกียรติศักดิ์ สุขกิจ
2558 การพัฒนาและควบคุมมือกลด้วยอุปกรณ์วัดสัญญาณไฟ้ฟ้ากล้ามเนื้อแบบช่องเดี่ยว อ.ดร.ดิเรก เสือสีนาค นางสาวแทนรัก โถวสกุล
นายปริญญา รัตนมหามณีกร
2558 การแยกระยะเชื่อพลาสโมเดียมฟาลซิปารัมจากภาพฟิลม์เลือดบางที่ย้อมสีกิมซ่าแบบอัตโนมัติ อ.ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ นายวงศกร ปรีดานันต์
2558 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การวัดความแม่นยำและการตอบสนองต่อเวลาในการชกอย่างต่อเนื่องสำหรับการชกมวย อ.ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ นายชวนัฐ ปันโพธิ์
นางสาวธัญญารัตน์ มาตวังแสง
2558 เก้าอี้เคลื่อนย้ายสำหรับผู้ป่วยลุกจากเตียง อ.ดร.อัมราพร บุญประทะทอง นายฐาณภัทร ศรีสุวรรณ
นายมนตรี วรรณุทัศน์
2558 เก้าอี้สำหรับป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง อ.ดร.อัมราพร บุญประทะทอง นายชัชชาญชณัฐ จิตรัตน์
นายกิตติรัช เสื่อสกุล
2558 เครื่องวัดอุณหภูมิและส่งสัญญาณเตือนสำหรับเด็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์
รองศาสตราจารย์ นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ลัคนา ฤกษ์ศุภผล
นางสาวภาวนา พัฒนจักร
นางสาวอโณมา สังวาลเพ็ชร
2558 ประสิทธิภาพทางกลศาสตร์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมสำรับคนทั้งมวล อ.ดร.อัมราพร บุญประทะทอง นายศุภณัฐ โชติแสงศรี
นายธเนศ วิริยะเมธานนท์
2558 โปรแกรมสกัดภาพอาหารและจำแนกประเภทของอาหารไทยยอดนิยม 5 ชนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นายสุจิรัชย์ อัฏฐะวิบูลย์กุล
2558 ระบบการติดตามการเคลื่อนที่ของดวงตาสำหรับวินิจฉัยอาการตากระตุกจากกล้อง VGA ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์
นายดรัณภพ ยิ้มแย้ม
2558 ระบบการทำนายการหกล้มจากการเคลื่อนที่เป็นวงรอบ อ.ดร.อัมราพร บุญประทะทอง นายจักริน แสงเจริญ
นายพชรวัฒน์ สินวัชรภิรมย์