About Us

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

Board

แนะนำคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในขณะที่ประเทศไทย มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอัตราสูง การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนวิศวกรที่มีคุณภาพในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงมีแผนขยายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนองความต้องการของประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2535 และในอีกสามปีต่อมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ในส่วนขยายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 50 กิโลเมตร ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีสภาพแวดล้อมเขียวขจี และเป็นศูนย์กลางการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความรู้ ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตสำหรับการประกอบอาชีพ โดยการเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยพื้นฐานด้านวิศวกรรม พร้อมกับเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และมีความสามารถในการบูรณาการการศึกษา เทคโนโลยี การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม นิสิตจึงมีโอกาสได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการวิจัย และได้รับประสบการณ์จริงจากคณาจารย์ของเรา นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศจะได้รับการฝึกฝนทักษะและความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม ได้เรียนรู้จากกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม การทำโครงงานวิศวกรรม การนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงการนำความรู้ไปใช้ในการบริการชุมชนที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ในแต่ละปีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดูแลนิสิตและผลิตบัณฑิตจนจบการศึกษา เป็นระยะเวลามากกว่า 27 ปี มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นับพันคนและทำงานในแวดวงอุตสาหกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ศึกษามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในสาขาวิชาวิศวกรรมควบคุม และสาขาสหวิทยาการที่หลากหลาย คณาจารย์และศิษย์เก่าของเรามีชื่อเสียงในด้านการช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมใหม่ ๆ

Board

กรรมการบริหารคณะ (Board)

คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน

More
dean

ทำเนียบคณบดี (Past and present Deans)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

More
Vision

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้มแข็งของประเทศ เป็นผู้นำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

 
Mission

พันธกิจ (Mission)

  • ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ มีทักษะ ตามมาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับสังคมไทย
  • เสริมสร้างให้นิสิตเป็นบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำสังคม
  • สร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ภาคการผลิต สังคมและชุมชนของประเทศ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
  • เสริมสร้างให้นิสิตและบุคคลากรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะของชาติ