สำนักงานคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Get Started Now

ปรัชญา

ร่วมแรง ร่วมใจ บริการฉับไว ประทับใจทั่วหน้า

วิสัยทัศน์

พร้อมเป็นกลไกที่สำคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ความเป็นมา

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2535 ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ต่อมาได้รับการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานบริการการศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานคณบดี” ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 อีกทั้งได้จัดตั้งหน่วยใหม่เพื่อให้รองรับยุทธศาสตร์คณะฯและมหาวิทยาลัย คือ “งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดแนวทางในการบริหารงานตามแนวยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ให้มีการทำงานที่สอดคล้องและสนับสนุนกันและกัน นอกจากนี้ยังได้นำระบบการประกันคุณภาพมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในด้านคุณภาพจนถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมประกันคุณภาพ สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป