การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

The 31st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand

 

วัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ได้เริ่ม จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการและวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 31 ในปี 2560 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยในครั้งนี้

 

กำหนดการ

 • เริ่มเปิดรับบทคัดย่อ 1 มกราคม 2560 ถึง 25 มีนาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา 31 มีนาคม 2560
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม 30 เมษายน 2560
 • ขยายเวลาส่งบทความฉบับเต็ม วันสุดท้าย 15 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม 5 มิถุนายน 2560
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 9 มิถุนายน 2560
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า 5 ถึง 12 มิถุนายน 2560
 • วันประชุมนำเสนอผลงาน 4 ถึง 7 กรกฎาคม 2560

สาขาบทความ

 1. Applied Mechanics, Materials and Manufacturing: AMM
 2. Computational and Simulation Techniques: CST
 3. Dynamics systems, Robotics and Control: DRC
 4. Energy Technology and Management: ETM
 5. Thermal systems and Fluid Mechanics: TSF
 6. Alternatives Energy and Combustion: AEC
 7. Aerospace and Marine Engineering: AME
 8. Biomechanics: BME
 9. Engineering Education: EDU