การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

The 31st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand

 

ขั้นตอนการส่งบทความฉบับเต็ม

สำหรับนักวิจัยที่ส่งบทความผ่าน E-mail

 1. ให้นักวิจัยเข้าไปส่งบทคัดย่อใน ระบบ SUBMIT PAPER
 2. ผู้ดูแลระบบจะเข้าไปตอบรับบทคัดย่อ (ทุกวัน)
 3. ระบบ SUBMIT PAPER จะแจ้งไปยังนักวิจัยให้ส่งบทความฉบับเต็ม

สำหรับนักวิจัยที่ส่งบทคัดย่อเข้ามาใน ระบบ SUBMIT PAPER ตั้งแต่แรกนั้น
สามารถส่งบทความฉบับเต็มผ่านทาง ระบบ SUBMIT PAPER ได้ตามปกติ

ตัวอย่างบทความฉบับเต็มภาษาไทย

ตัวอย่างบทความฉบับเต็มภาษาอังกฤษ

ระบบ SUBMIT PAPER

นักวิจัยสามารถติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลได้ที่

โทรศัพท์ 085 4004619 (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

E-mail : menett2017@gmail.com

LINE@ id: @menett2017 (Live chat)

วัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ได้เริ่ม จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการและวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 31 ในปี 2560 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยในครั้งนี้

 

กำหนดการ

 • เริ่มเปิดรับบทคัดย่อ 1 มกราคม 2560 ถึง 25 มีนาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา 31 มีนาคม 2560
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม 30 เมษายน 2560
 • ขยายเวลาส่งบทความฉบับเต็ม วันสุดท้าย 15 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม 5 มิถุนายน 2560
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 9 มิถุนายน 2560
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า 5 ถึง 12 มิถุนายน 2560
 • วันประชุมนำเสนอผลงาน 4 ถึง 7 กรกฎาคม 2560

สาขาบทความ

 1. Applied Mechanics, Materials and Manufacturing: AMM
 2. Computational and Simulation Techniques: CST
 3. Dynamics systems, Robotics and Control: DRC
 4. Energy Technology and Management: ETM
 5. Thermal systems and Fluid Mechanics: TSF
 6. Alternatives Energy and Combustion: AEC
 7. Aerospace and Marine Engineering: AME
 8. Biomechanics: BME
 9. Engineering Education: EDU

 

ค่าลงทะเบียน

นิสิต / นักศึกษา

 • ลงทะเบียนผู้เสนอบทความ (ล่วงหน้า 5 - 12 มิถุนายน 2560)     4,000 บาท/ท่าน
 • ลงทะเบียนผู้เสนอบทความ (หลัง 12 มิถุนายน 60)                       5,000 บาท/ท่าน

อาจารย์ / บุคลากรทั่วไป

 • (ล่วงหน้า 5 - 12 มิถุนายน 2560)         5,000 บาท/ท่าน
 • (หลัง 12 มิถุนายน 2560)                                  6,000 บาท/ท่าน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน

 • กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน และรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน
  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่นี่)
 • ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน
  บัญชี ธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
  ชื่อบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
  เลขที่บัญชี 283-200915-9
 • ส่งเอกสารการลงทะเบียน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน มาที่
  โทรสาร 0 3732 2609 หรือ Email : menett2017@gmail.com