00

สำหรับอาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

(For Staff)

Image

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

การกำหนด Core duty Shared duty และ Strategic duty ของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
เริ่มใช้ ตั้งแต่รอบการประเมินที่ 2 (1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 กรกฎาคม 2562) เป็นต้นไป
สายวิชาการ
สายปฏิบัติการ

สายวิชาการ
1.แบบบันทึกตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
2.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ (Excel)
3.มาตรฐานภาระงานสายวิชาการ

สายปฏิบัติการ
1.แบบบันทึกตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Excel)
2.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ (Excel)
3.ตารางบันทึกปริมาณงานสายปฏิบัติการ
4.ตารางแสดงภาระงานสะสม (Excel)

ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารอื่น
1.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
2.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559
3. คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฎิบัติงาน พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561)
4. แนวปฏิบัติการประเมินพนักงาน มศว พ.ศ.2561
5. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

Image

รอบประเมิน 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

Image

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

Image

ระบบ Employee Self Services มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คู่มือ (Guide)

จรรยาบรรณ (Code of Ethics)