00

สำหรับอาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

(For Staff)

Image

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

การกำหนด Core duty Shared duty และ Strategic duty ของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
เริ่มใช้ ตั้งแต่รอบการประเมินที่ 2 (1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 กรกฎาคม 2562) เป็นต้นไป
สายวิชาการ
สายปฏิบัติการ

สายวิชาการ
1.แบบบันทึกตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
2.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ (Excel)
3.มาตรฐานภาระงานสายวิชาการ

สายปฏิบัติการ
1.แบบบันทึกตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Excel)
2.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ (Excel)
3.ตารางบันทึกปริมาณงานสายปฏิบัติการ
4.ตารางแสดงภาระงานสะสม (Excel)

ข้าราชการ (สายวิชาการ)
1.แบบบันทึกข้อตกลง
2.แบบประเมินผล
3.แบบสรุป
4.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการ
5.แนวทางการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารอื่น
1.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
2.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559
3. คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฎิบัติงาน พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561)
4. แนวปฏิบัติการประเมินพนักงาน มศว พ.ศ.2561
5. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

Image

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

Image

ระบบ Employee Self Services มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คู่มือ (Guide)

จรรยาบรรณ (Code of Ethics)