ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2565

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2565
Posted: Nov 9, 2022
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวกรีดา  สมาด

นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 40,000 บาท

Print
Tags:

หมวดหมู่