ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และแนะแนวทางการศึกษาต่อ จากโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และแนะแนวทางการศึกษาต่อ จากโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
Posted: Oct 6, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และแนะแนวทางการศึกษาต่อ จากโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่นี่

ที่มา : https://photos.swu.ac.th/albums/467/

Print
Tags: