ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 30 ทีมในการแข่งขันโครงการ Innovation for Aging Society นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย ปีที่ 2

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 30 ทีมในการแข่งขันโครงการ Innovation for Aging Society นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย ปีที่ 2
Posted: Jul 7, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี กับ

นางสาวศุภนิดา ปัทมา
นางสาวจิดาภา โตสวัสดิ์
นางสาวศุพิชชา เทพพิทักษ์
นางสาวพิชญาภา สุวรรณกูล

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 30 ทีมในการแข่งขันโครงการ Innovation for Aging Society นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย (Incubation & Acceleration Program) ปีที่ 2 ภายใต้ชื่อทีม Co-Generation

ภายใต้ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ดูแลสุขภาพ (Healthcare robot)

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง

จัดโดย ยังแฮปปี้ ร่วมกับ NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Print
Tags:

หมวดหมู่