ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6533 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Mar 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6533 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หรือเทียบเท่า (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หรือเทียบเท่า (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หรือเทียบเท่า (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 4. มีประสบการณ์การทำงานวิจัยหรืองานวิชาการ หรือมีประสบการณ์สอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 • คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
 • คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
 • คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
 • คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
 • คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
 • คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
 • คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
 • คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
 • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
 7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

เอกสารแนบ

Print
Tags: