ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษา Kwantra Endowment Fund

Posted: Dec 23, 2021
Comments: 0
Author: admin

ทุนการศึกษา Kwantra Endowment Fund  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 


เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
  2. ใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ใบ (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)

นิสิตที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน มายัง
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120 (ทุนการศึกษา) 
หรือ e-mail : siriwand@g.swu.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 (โดยถือเอาวันที่ลงตราประทับของฝ่ายกิจการนิสิตหรือไปรษณีย์)

***ใบสมัครทุนและหลักฐานที่ส่งเกินเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัครขอบรับทุนได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1al19OjDZZ-CmLoakhJxnmVVsnI0Dv66W/view?usp=sharing

Print
Tags: