ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
Posted: Feb 5, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร. จันทนา เมฆสีประหลาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร. เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับภาระหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาชีพชั้นสูง สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ เพื่อออกไปช่วยพัฒนาประเทศ ในกระบวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนั้น หลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีความทันสมัย ทันต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการจัดการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ ในการนี้ฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทการพัฒนาหลักสูตรของประเทศชาติและมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนานิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ เป็นการเตรียมความพร้อมและการทำงานร่วมกันของคณาจารย์ในคณะและหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในการวางแผน การดำเนินการ ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดทำหลักสูตร ฯ และประกาศใช้ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่

https://photos.app.goo.gl/g6bQ3a8XaBTC8ksb7

Print
Tags: