ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการรับมือกับภัยพิบัติด้วยดาวเทียมระบุตำแหน่งแม่นยำสูง

นิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการรับมือกับภัยพิบัติด้วยดาวเทียมระบุตำแหน่งแม่นยำสูง
Posted: Jan 23, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวชนิกานต์ อินมณี
นางสาวชริยา เจียมสวัสดิ์
นางสาวชมพูนุช แก้วน้อย
นางสาวพิชญาภา รุ่งพาณิชย์

นิสิตวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการรับมือกับภัยพิบัติด้วยดาวเทียมระบุตำแหน่งแม่นยำสูง RPD Challenge : A Multi-GNSS Asia Programme ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศภายใต้หัวข้อ “Rapid Prototype Development challenge 2020 Early Warming Service (EWS)” เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานรังสรรค์ นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา จ.ชลบุรี

Print
Tags: